תקנון אתר קאר-פארט

כללי

1. אתר קאר-פארט להלן "האתר" בהיכנסך לאתר, וטרם ביצוע פעולה כלשהי בשירותי האתר הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר קאר-פארט, להלן תנאי השימוש.
2. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
3. בתקנון זה יתייחסו למונחים הבאים הפירושים שבצדם: "מידע" - כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר בכל מדיה ובכלל זה במילים, בתמונות, בציור, בשרטוט, ברישום ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל. "הנהלת האתר" "אתר קאר-פארט". "משתמש" - כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר.

תנאי השימוש במידע

4. מובהר בזאת, כי זכות השימוש במידע היא לרשות המשתמש בלבד וכי אין המשתמש רשאי להתיר שימוש כלשהו במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג" כלשהו.
5. המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר.
6. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים כמפורט באתר. כן מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת, וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. כן מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את ביצוע אחת או יותר מן הפעולות המפורטות לעיל.
7. כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור או פרסום, של מידע המאוחסן באתר שלא הותר במפורש - אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב. (לשם קבלת הסכמה כאמור ניתן לפנות להנהלת האתר ). המידע לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט.
8. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

אחריות מוגבלת

9. השירותים מוצעים למשתמש באתר והחברה לא תשא בכל אחריות להתאמתם לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו.
10. באתר מתפרסם מידע מגוון, הכולל מחירים מספקים ונתונים שונים. מידע זה מוגש כשירות למשתמשים בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו. קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, מוצע לבצע בדיקה עצמאית של המידע, התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד.
11. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות לטעויות שיחולו במידע ואין בפרסומם משום המלצה ו/או חוות דעת וכל הסתמכות על המידע היא באחריות המשתמש בלבד.
12. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שהנהלת האתר אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירותים וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים.
13. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהנהלת האתר פועלת במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש.
14. המידע המתפרסם באתר וכן הפרסומות המוצגות בו, מאפשרים הפניה לאתרים נוספים באינטרנט. הנהלת האתר אינה אחראית בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה כפי שאין באפשרותה לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש.
15. המידע המתפרסם באתר כולל גם מידע שמתפרסם באתר על ידי המשתמשים. הנהלת האתר אינה אחראית למידע ו/או לדעות שמתפרסמים על ידי המשתמשים ואלה אינם נעשים מטעם החברה. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות למידע, מודעות או כל הצעות שיתפרסמו באתר מטעם המשתמשים או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה.
16. הנהלת האתר אינה מתחייבת, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.
17. הנהלת האתר, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג" כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
18. הנהלת האתר לא יהא אחראי להתקשרות שתווצר בין משתמש לבין צד שלישי ו/או ספק, ולא יהיה אחראי לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או שירותים שניתנים ו/או מוצעים על ידי צד שלישי ו/או ספק, לרבות לא לתנאי הרכישה ו/או הליכי הרכישה ו/או השירותים ו/או כל דבר אחר שמציע צד שלישי ו/או ספק.
19. מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע, שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי ו/או ספק.
20. הנהלת האתר, משקיעה מאמצים רבים על מנת שקטלוג מחירון החלפים החדשים יהיה מדוייק ויתעדכן לפי מחירי היבואנים. אך אין בכך משום התחייבות למחירים המצויים במחירון קאר-פארט לבין מחירון היבואנים בפועל. המידע הניתן במרכזי השירות של היבואנים הינו עדכני יותר ומדוייק יותר מהמידע המופיע בקטלוג החלפים החדשים באתר קאר-פארט

הגנת הפרטיות

21. בעת ההרשמה לאתר או לשירותים אחרים (להלן: "השירותים") ידרשו המשתמשים למלא טופס הצטרפות, על פי ההנחיות המופיעות בו.
22. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ומידע נוסף שיצטבר על אודותם יישמר במאגר המידע של הנהלת האתר והיא תעשה בו שימוש בכפוף להוראות כל דין.
23. לידיעת המשתמשים - אין חובה למסור להנהלת האתר פרטים כלשהם, אך יחד עם זאת, קבלת השירותים הנוספים לא תתאפשר ללא מסירת הפרטים המצוינים בטופס ההצטרפות.
24. הנהלת האתר תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותם בעת השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי הנהלת האתר או על ידי אחרים עמם תתקשר החברה. בנוסף, הנהלת האתר רשאית לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג" וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו.
25. כמשתמש באתר קאר פארט אשר מבקש לקבל הצעות מחיר ומידע רלוונטי בהתאם לבקשה ע"י ספקים שונים, תקבל גם מידע פרסומי. מידע זה יהיה רלוונטי לבקשה אותה ביקש הגולש מהנהלת האתר. במידה וביקשת מידע והצעת מחיר אודות שירות מסוים, תקבל הצעת מחיר מפורטת וכתובה אל תיבת המייל,
26. במידה ותרצה לקבל הצעת מחיר מנותני שרות עבור טיפול לרכב ובמידה ונותני שרות ירשמו לך הצעת מחיר תקבל הודעת וואצאפ לטלפון שרשמת בעת רישום למערכת.

קניין רוחני

27. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים להנהלת האתר ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע וכי השימוש במידע הוא לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.
28. חלקים שונים מהמידע וכן חלק מהתמונות, מוצגים באתר בהתאם להסכמים בין הנהלת האתר לבין צדדים שלישיים. זכויות היוצרים בתכנים אלה ו/או בתמונות שייכים לצדדים שלישיים, שהתירו להנהלת האתר לעשות בהם שימוש. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או את התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מאת החברה, מראש ובכתב.

איסוף נתונים ושימוש בהם

29. אתר זה עושה שימוש בקובצי "עוגיות" — קובצי טקסט קטנים המוצבים במחשבך על מנת לשפר את חווית הגלישה באתר. קבצי עוגיות משמשים על מנת לספק מידע אנונימי בדבר התעבורה לאתר וכן כדי לאבטח, לטייב ולהתאים אישית את אופן הצגת הפרסומות באתר.
30. אתר זה עושה שימוש בגוגל אנליטקס על מנת לדעת כיצד משתמשים באתר. למידע נוסף על מדיניות הפרטיות של גוגל אנליטיקס: https://policies.google.com/privacy?hl=he
במידה וברצונך לסרב לשימוש ב"עוגיות" באפשרותך דרך הדפדפן להגדיר זאת אך פעולה זה תשפיע לרעה על השימוש באתר.

קטלוג חלפים

31. הנהלת האתר, משקיעה מאמצים רבים על מנת שקטלוג מחירון החלפים החדשים יהיה מדוייק ויתעדכן לפי מחירי היבואנים. אך אין בכך משום התחייבות למחירים המצויים במחירון קאר-פארט לבין מחירון היבואנים בפועל. במידה ויש הבדל במחירים, המידע הניתן במרכזי השירות של היבואנים הינו עדכני יותר ומדוייק יותר מהמידע המופיע בקטלוג החלפים החדשים באתר קאר-פארט

תשלום וסיום ההתקשרות

32. השימוש באתר ו/או בחלקים של השירותים בו איננו כרוך בתשלום כלשהו להנהלת האתר, אלא אם צוין אחרת במפורש על גבי האתר ונתקבלה הסכמתך לביצוע תשלומים כאמור.
33. מובהר בזה, כי הנהלת האתר לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע להנהלת האתר ו/או לשירותים, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.
למניעת ספק, מובהר בזה כי אספקת השירותים ע"י הנהלת האתר תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, והנהלת האתר אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. הנהלת האתר אינה אחראית לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ"ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש. הנהלת האתר אינה אחראית לזמינות השירותים, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים בהנהלת האתר, לרבות ע"י צדדים שלישיים. מובהר בזה, כי המידע והנתונים אינם מאובטחים (אלא אם צוין אחרת במפורש), והנהלת האתר אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.
34. הנהלת האתר תהיה רשאית לחסום לאלתר את השירותים במידה והמשתמש השתמש בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.
35. למען הסר ספק, יובהר, כי הפסקת ההתקשרות בין הצדדים לא תגרע באיזה מהתחייבויותיו של המשתמש כאמור בהסכם זה.

תנאים נוספים

36. הנהלת האתר שומרת על זכותה לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתתפים מרגע פרסומו באתר.
37. הנהלת האתר תהיה רשאית לגבות תשלומים בגין השירותים המוצעים באתר ובלבד שפרסמה זאת באתר, 14 ימים לפחות קודם לתחילת הגבייה.
38. מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את הנהלת האתר.
39. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.
40. במידה וברצונך להימחק מרשימת הדיוור אנא שלח מייל לכתובת info@car-part.co.il או לכתובת הדואר: ת.ד 44 הוד השרון
41. פרטי מאגר מס' 1856, בעל המאגר: פלמן , לוגיה , ע.מ 040685091

פנה אלינו

הנהלת האתר מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר לקבלת שירות איכותי וממוקד, בכל שאלה או התייעצות תוכל ולפנות אלינו בכתובת מייל : info@car-part.co.il

אתר קאר-פארט, מנוע חיפוש החלקים שלך.
077-2009883